POLECAMY: Między nami sąsiadami

Materiały informacyjno-edukacyjne zgromadzone w portalu informacyjnym pt. Między nami sąsiadamiw latach 2013-2015. 

Europejski Funduszuna rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa 

POLECAMY: Imigranci/ sąsiedzi / my

MATERIAŁY EDUKACYJNE POŚWIECONE CUDZOZIEMCOM

Internetowa Telewizja Edukacyjna, realizowana w ramach projektu pt. "Moda na wielokulturowość".

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżet państwa.  

 

Strona główna

o Fundacji

Fundacja Obywatelska Perspektywa została założona w kwietniu 2010 r. Jej założyciele postanowili skupić swoje działania przede wszystkim na szerzeniu postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi narodami, grupami etnicznymi, religiami i kulturami, co stanowi główny cel statutowy Fundacji.

 

Celami Fundacji są:

 1. szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi narodami, grupami etnicznymi, religiami i kulturami dla wzajemnego zrozumienia, wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości;
 2. propagowanie szacunku wobec praw ludzi, kultur i religii do swobodnego rozwoju;
 3. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także innych działań wspomagających rozwój demokracji oraz budowę otwartego, wielokulturowego społeczeństwa;
 4. podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 5. prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty kulturalnej i społecznej;
 6. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 8. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą;
 9. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 10. podejmowanie innych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych;
 11. edukacja ekologiczna i konsumencka.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 

 1. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, wykładów, odczytów, seminariów, spotkań, konferencji, lekcji i zajęć edukacyjnych;
 2. pomoc społeczną, prawną, edukacyjną i psychologiczną dla osób dotkniętych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym;
 3. tworzenie programów integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. tworzenie i wdrażanie programów walki z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji (w szczególności w stosunku do mniejszości etnicznych, narodowych, wyznaniowych oraz grup zepchniętych na margines społeczny, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów) oraz programów wyrównywania szans i rzecznictwa praw osób dyskryminowanych;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej poprzez publikowanie książek, broszur, materiałów dydaktycznych, przygotowywanie dydaktycznych nagrań audio i video, produkcji filmowej i telewizyjnej;
 6. fundowanie stypendiów;
 7. organizowanie i finansowanie pokazów, wystaw i koncertów;
 8. współpracę, w tym finansowe i organizacyjne wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji;
 9. uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiających przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji.